พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. -รองอธิการบดีวิทย

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่า

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูโพธิชยานุสิฐ -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบ

พระครูโพธิชยานุสิฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ -ผู้ช่วยอธิการบด

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระมหาสมเด็จ-มหาสมิทฺธิผศ.ดร.

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง-ผู้อำนวยการสำนักงาน

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

วิทยาเขตหนองคาย

 
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. -ผู้อำนวยการสำนั

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาเขตหนองคาย

นายอภิวัฒชัย พุทธจร-รองผู้อำนวยการสำนักงา

นายอภิวัฒชัย พุทธจร

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ -รงผู้อำนวยการสำนักวิชา

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาเขตหนองคาย

พระครูปลัดนิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโณ,ดร.

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

พระครูสมุหฺหัตถพร ปิยธมฺโม

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

นายอนันต์ คติยะจันทร์

นายอนันต์ คติยะจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

นางอิงอร บุตรศรีผา

นางอิงอร บุตรศรีผา

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

IMG_0256

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์

นักวิชาการศึกษา

 

IMG_0347 (1)

พระครูอุดมฐิติคุณ

นักวิชาการศึกษา

พระมหาจำนงค์ สิริวณุ โณ,ดร.

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พม.อำพล

พระมหาอำพล ธนปญฺโญ,ดร.

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานเครือข่าย

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

พระวีรศักดิ์ ธมฺมวโร2

พระธีระศักดิ์ ธมฺมวโร

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานภาษาต่างประเทศ

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

20746136_1031302720306185_5599785855358495942_o__1_-removebg-preview

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานกิจการต่างประเทศ

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.บุญส่ง-สินธุ์นอก

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก

ผู้อำนวยการ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

นายปัญญา ไชยสุข

นายปัญญา ไชยสุข

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานสื่อสารองค์กร

ประจำวิทยาเขตหนองคาย
พระครูพิศาลสารบัณฑิตรศ.ดร.

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร
พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน

ดร.กัมพล นะวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางพิมพิศา ไชยชิน

นางพิมพิศา ไชยชิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

นักวิชาการศึกษา

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

พนักงานขับรถ

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศุภร โหงษา

นางสาวศุภร โหงษา

นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุวัตร ทวนท้าว

นายสุวัตร ทวนท้าว

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นักการภารโรง

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นักการภารโรง

นางหนูแดง ชินบุตร

นางหนูแดง ชินบุตร

นักการภารโรง

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นักการภารโรง

นางแดนนภา อุรัจันทร์

นางแดนนภา อุรัจันทร์

นักการภารโรง

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นักการภารโรง

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์

คนสวน

นายชวกร แก้วพลุ

นายชวกร แก้วพลุ

คนสวน

Back to top button