พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. -รองอธิการบดีวิทย
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่า

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูโพธิชยานุสิฐ -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบ

พระครูโพธิชยานุสิฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ -ผู้ช่วยอธิการบด

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. -ผู้อำนวยการวิท

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง-ผู้อำนวยการสำนักงาน

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. -ผู้อำนวยการสำนั

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาเขตหนองคาย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร. -รองผู้อำนวย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

นายอภิวัฒชัย พุทธจร-รองผู้อำนวยการสำนักงา

นายอภิวัฒชัย พุทธจร

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ -รงผู้อำนวยการสำนักวิชา

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วิทยาเขตหนองคาย

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน-ผอ.ส่วนงานบริหาร

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม-ผอ.ส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

นายอนันต์ คติยะจันทร์-ผอ.สำนักงานวิทยาลัย

นายอนันต์ คติยะจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

IMG_0256

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

 

IMG_0347 (1)

พระครูอุดมฐิติคุณ

ผู้อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

พระมหาจำนงค์ สิริวณุ โณ,ดร.

พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.

ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

พม.อำพล

พระมหาอำพล ธนปญฺโญ,ดร.

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานเครือข่าย

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

พระวีรศักดิ์ ธมฺมวโร2

พระธีระศักดิ์ ธมฺมวโร

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานภาษาต่างประเทศ

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

20746136_1031302720306185_5599785855358495942_o__1_-removebg-preview

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานกิจการต่างประเทศ

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.บุญส่ง-สินธุ์นอก

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก

ผู้อำนวยการ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

310360089_881327566607521_1481029666366006266_n (1)

นางอิงอร บุตรศรีผา

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

IMG_8805

นายปัญญา ไชยสุข

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ประสานงานสื่อสารองค์กร

ประจำวิทยาเขตหนองคาย
พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร
พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.
พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

IMG_8729

ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน

ดร.กัมพล นะวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางพิมพิศา ไชยชิน

นางพิมพิศา ไชยชิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

นักวิชาการศึกษา

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

พนักงานขับรถ

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศุภร โหงษา

นางสาวศุภร โหงษา

นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุวัตร ทวนท้าว

นายสุวัตร ทวนท้าว

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นักการภารโรง

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นักการภารโรง

นางหนูแดง ชินบุตร

นางหนูแดง ชินบุตร

นักการภารโรง

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นักการภารโรง

นางแดนนภา อุรัจันทร์

นางแดนนภา อุรัจันทร์

นักการภารโรง

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นักการภารโรง

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์

นายกิตติพงษ์ โกษารัตน์

นักการภารโรง

นายชวกร แก้วพลุ

นายชวกร แก้วพลุ

นักการภารโรง

Back to top button