Screenshot_14

นายปัญญา นราพันธ์(เดี่ยว) 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

maxresdefault

นายศรี แก้วงาม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

server_SSA-2

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button