พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. -ผู้อำนวยการวิท

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร. -รองผู้อำนวย

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

 
นายอนันต์ คติยะจันทร์ -ผู้อำนวยการสำนักงา

นายอนันต์ คติยะจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

 
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. -ผู้อำนวยการสำนั

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร

พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร

พระครูจิรธรรมธัช,รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

พระเดชขจร ขนฺติธโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน-ผอ.ส่วนงานบริหาร

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม-ผอ.ส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร

พระธีรศักดิ์ ธมฺมวโร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระวันชัย ภูริทตฺโต, ดร.

พระวันชัย ภูริทตฺโต,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี -ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่า

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก

ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ

ผศ.ดร.สุกันต์ แสงโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

ผศ.ดร.คิด วรุณดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

ผศ.วัฒนา มูลเมืองแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

ผศ.ดร.อริย์ธัช เลิศรวมโชค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กัมพล นะวัน

ดร.กัมพล นะวัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

นายสมพงษ์ แสนคูณท้าว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

ดร.ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา

นักวิชาการศึกษา

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นายอิทธิพัฒนจักษ์ จันทร์งาม

นักจัดการงานทั่วไป

นางหนูแดง ชินบุตร

นางหนูแดง ชินบุตร

นักการภารโรง

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นางสมงาม รัตนะวงศ์

นักการภารโรง

Back to top button