พระครูอุดมฐิติคุณ

พระครูอุดมฐิติคุณ (อิทธิพล จำปาศรี)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นัการภารโรง

Back to top button