พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. -ผู้อำนวยการสำนั

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ -รงผู้อำนวยการสำนักวิชา

ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูภาวนาโพธิ์วิสุทธิ์

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

พระครูอุดมฐิติคุณ

พระครูอุดมฐิติคุณ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

นางอิงอร บุตรศรีผา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางอิงอร บุตรศรีผา

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

ปัญญา

นายปัญญา ไชยสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อสารองค์กรประจำวิทยาเขตหนองคาย

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์

พนักงานขับรถ/ช่วยงานห้องสมุด

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นางสาวณัญณิชา หัสสา

นักจัดการงานทั่วไป

Screenshot_2

นายรณรงค์ เคนรักษา

บุคลากรช่วยงานสำนักวิชาการ

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นางณัฐยาน์ พรมสวัสดิ์

นักการภารโรง

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์

นักการภารโรง

Back to top button