ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง-ผู้อำนวยการสำนักงาน

ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายอภิวัฒชัย พุทธจร-รองผู้อำนวยการสำนักงา

นายอภิวัฒชัย พุทธจร

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน-ผอ.ส่วนงานบริหาร

พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม -ผู้อำนวยการส่

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระมหาอำพล ธนฺปญโญ

พระมหาอำพล ธนปญฺโญ,ดร.

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย

ประจำวิทยาเขตหนองคาย

นางพิมพิศา ไชยชิน

นางพิมพิศา ไชยชิน

นักจัดการงานทั่วไป

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นายกลมลักษ์ ศรีวิรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นางสาวเอมอร ไชยตะมาตย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะพร โหงษา

นักวิชาการศึกษา

นายสุวัตร ทวนท้าว

นายสุวัตร ทวนท้าว

นักจัดกางานทั่วไป

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นางอุลัย แก้ววิเศษ

นักการภารโรง

นางแดนนภา อุรัจันทร์

นางแดนนภา อุรีจันทร์

นักการภารโรง

Back to top button