พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี 2565 วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาท แก่นิสิตคฤหัสถ์ ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องเรียนรวม อาคารพระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี) มจร วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button