โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ชุดที่ ๕ พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย)

         วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในโครงการวันบูรพาจารย์รำลึกและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การนี้ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button