วารสารปัญญาปณิธาน (TCI)

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/17289

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/16944

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/17118

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/16635

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/16837

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/15490

วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PPJ/issue/view/15491

Back to top button