วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ตามหลักไตรสิกขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ผู้บริหาร บุคลากร สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานกล่าวต้อนรับ และ พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานในพิธีปิด

Back to top button