วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย

 เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาในการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการ ศึกษา ๒๕๖๖ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร 

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button