♦️อบรมโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

♦️วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 

♦️พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 145 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษาหนองคาย ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Back to top button