มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการเผยแผ่หลักพุทธธรรมเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครางการเผยแผ่หลักพุทธธรรมเพื่อสันติสสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มูลยาพอ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในการนี้มี ดร.พว.กัลฐิพร ประทานพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และนางวัลยา ศรีพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลหนองคาย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร วิทยาเขตหนองคาย และประชาชนชาวตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มจร วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button