ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ณ ห้องประชุมปัญญาบารมี อาคารพระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี)

Back to top button