วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ___มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดให้มีการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ จำนวน 971 รายการ ___โดยมี พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดและร่วมสังเกตการณ์ มีพระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาด ประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 3 คัน เครื่องปรับอากาศ 8 รายการ และครุภัณฑ์อื่นๆ ชำรุดจำนวน 960 รายการ ซึ่งการดำเนินการประมูลขายทอดตลาด มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา จำนวน 29 ราย ___โดยมี ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคายและนายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ร่วมเป็นพิธีกร ดำเนินพิธีการขายทอดตลาด และมีนายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน , ดร.สุนันทกิจ เทียงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชำนาญการ, นายวีรวัฒน์ แสนชัย นิติกร บุคลากรจากส่วนกลาง ร่วมชี้แจงขั้นตอนการทอดตลาด ก่อนการประกาศให้มีการสู้ราคาประมูล โดยเรียงลำดับบัญชีที่ละรายการ ผลการประมูลขายทอดตลาด ได้จำนวนเงินทั้งสิ้น 114,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ___การจำหน่ายพัสดุ จะเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบพัสดุแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเสนอรายงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ เช่น (1) ขายโดยวิธีทอดตลาด (2) แลกเปลี่ยน (3) โอน (4) แปรสภาพหรือทำลาย อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 สำหรับวิธีการขายวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 – มาตรา 517

Back to top button