มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มูลยาพอ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ #ในการนี้ ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย #ร่วมจัดบูทนิทรรศการ”ตลาดนัดคุณธรรม” 

ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดหนองคาย และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Back to top button