มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมี พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.อภิชาติ รอดนิยม รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร (ส่วนกลาง) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button