ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ประสงค์จะใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไป 

จำนวน 971 รายการ

Back to top button