มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเทศสนั่นนารีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น บรรยายถวายความรู้ในภาคเช้า เรื่อง การจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และะภาคบ่าย บรรยายเรื่อง การเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ EdPEx ในการนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button