มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คิด วรุณดี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น มาเป็นวิทยากร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button