มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button