มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button