มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, พระมหาประหยัด ปญญาวโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ในการนี้มีบุคลากร มจร วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม

Back to top button