มหาวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. __พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button