มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวืทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์ ตรั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาประหยัด ปญฺญาวโณ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนส่วนงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการและนักวิจัยเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี อาคารหอสทุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button