โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย (ชุดที่ ๓)
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสายัณห์ มูลทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลุ่มที่ ๔ (เมือง ๔) จำนวน ๑๒ โรงเรียน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยทีมงานธรรมบวรท่าบ่อ เป็นพระวิทยากรให้การฝึกอบรมในครั้งนี้

Back to top button