ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคาร ๓ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button