ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงประกอบอาหาร วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ ผอ.ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานประจำวิทยาเขตหนองคาย ประธานกรรมการตรวจการจ้าง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน การก่อสร้างโรงประกอบอาหารวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สถานที่ก่อสร้างโรงประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button