วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ ดร.ชนันวัฒน์ คำเหลือง รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและรับมอบรูปหล่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อประดิษฐานไว้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ขออนุโมทนาขอบคุณคณะเจ้าภาพทุกท่าน ขออานิสงส์ในการถวายครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ในทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

Back to top button