โครงการพัฒนารองผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพม.หนองคาย เพื่ออนาคตการศึกษาไทย ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” ในโครงการพัฒนารองผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพม.หนองคาย เพื่ออนาคตการศึกษาไทย ยุคประเทศไทย ๔.๐ ___ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Back to top button