ประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. #พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย มอบให้ #พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย #นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๘๐ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนตะวันออก โดยมี #พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ ประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บท

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ #นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายการต้อนรับ 

พร้อมด้วย เจ้าคณะจังหวัด ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองหนตะวันออก หรือ

ผู้แทน เข้าร่วมประชุมในครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ___.#ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Back to top button