มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านตลาดนัดหลักสูตร” วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตร และนิสิต เข้าร่วมร่วมโครงการ “เปิดบ้านตลาดนัดหลักสูตร”

 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อ โดยมีนายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ คณะที่มากจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ ห้องประชุมสัตบรรณ ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๗ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ซึ่งมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน ๑๒ แห่งด้วยกัน

Back to top button