มจร วิทยาเขตหนองคาย : เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ พระครูสิริสมาจาร (บุญเหลือ อกิญฺจโน/เหมืองทอง นักธรรมเอก ป.ธ.๔ พธ.ม สิริอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘ ) 

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. 

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผจล.วัดโพธิ์ชัย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ พระครูสิริสมาจาร (บุญเหลือ อกญฺจโน/เหมืองทอง) สิริอายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘ 

อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน 

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรม เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาการเปรียญวัดยอดแก้ว ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Back to top button