โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการปกิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย แบะกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ 

โดยมีพระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้าร่วมโครงการ

ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนของขวัญในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Back to top button