พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนกัมมัฏฐานประจำปี 2565
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิด และให้โอวาท แก่นิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พระครูพิศาลสารบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มจร วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button