ขอนิมนต์/เชิญ นิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตและ

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๕

ในวันเสาร์ ที ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มจร วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button