โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร” 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>  คลิก

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตรทุกท่าน

Back to top button