ประกาศวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เรื่อง หยุดการเรียนการสอนวันพระในระหว่างช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

Back to top button