ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
– นิสิตภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ ) ทุกระดับ หยุดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
– นิสิตภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ทุกระดับ หยุดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ -๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปิดเรียนในวันเสาร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Back to top button