ขอนิมนต์/เชิญ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตร ป.บส. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตออนไลน์ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

mcunk

Back to top button