ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตใหม่ทุกระดับ ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และนิสิตเก่าทุกรูป/คน ร่วมแสดงการต้อนรับนิสิตใหม่ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button