โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ชุดที่ ๖ การเสวนาทางวิชาการ "พุทธนวัตกรรมสำหรับเครือข่ายชุมชน และพุทธนวัตกรรมภายใน มจร วิทยาเขตหนองคาย")

         วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมสำหรับเครือข่ายชุมชน และพุทธนวัตกรรมภายใน มจร วิทยาเขตหนองคาย” ในโครงการวันบูรพาจารย์รำลึกและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางววิชาการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนิสิต เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

Back to top button