โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดที่ ๒ พุทธนวัตกรรมสำหรับเครือข่ายชุมชน)

         วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย องค์ประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีเปิดโครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
         โดยมี พระศรีวชิรโมลี, ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย องค์ประธานสงฆ์ทักษิณานุประทาน นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส และมอบโล่/เกียรติบัตร ศิษย์เก่าเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ชุมชนคุณธรรมพุทธนวัตกรรม และผู้อุปถัมภ์มหาวิทยาลัย
         การนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ถวายการต้อนรับ และจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการด้านพุทธนวัตกรรม ในงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารปฎิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Back to top button