โครงการวันบูรพาจารย์รำลึกและโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดที่ ๑) พิธีอัญเชิญรูปหล่อและพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่

     วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย องค์ประธานฝ่ายบรรพชิต
     โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส การนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ถวายการต้อนรับ และร่วมพิธีอัญเชิญและบวงสรวงเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่ ณ ศาลาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Back to top button