โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    วันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
     โดยมี นายณรงค์วัตน์ บุตรจันทร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับ “ภาษีอากร หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาประเทศ”
     ณ อาคารปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มจร วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Back to top button