โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

         วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย มอบหมายให้ พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานประจำวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร วิทยาเขตหนองคาย
         ดร.ทองคำ ดวงขันเพ็ชร ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน โดยมี นายพิทักษ์ สุระถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารเครือข่ายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเวลา ๑๓.๐๐ น. คณาจารย์พร้อมด้วยนิสิต ได้ไปถวายมุทิตาสักการะ พระครูภาวนาเจติยาภิบาล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน , ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาเขตหนองคาย และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารโบราณสถานเชิงพุทธ” และสักการะปูชนียสถานภายในวัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Back to top button