ผู้บริหารวิทยเขตหนองคายประชุมร่วมกับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

         วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารวิทยเขตหนองคาย ประชุมร่วมกับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันบูรพาจารย์รำลึก และ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พุทธนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดโครงการในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วย พิธีอัญเชิญรูปหล่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่, พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ศิษย์เก่าเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และหลักสูตรคุณธรรมต้นแบบ, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายชุมชน และผลงานของนิสิต, การเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “พุทธนวัตกรรมสำหรับเครือข่ายชุมชน และ พุทธนวัตกรรมภายใน มจร วิทยาเขตหนองคาย” 
         การนี้ พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้มอบงบประมาณแก่นิสิตทุกหลักสูตร เพื่อสนับสนุนในการจัดนิทรรศการในวันดังกล่าว โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Back to top button