กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ
และฉลองอายุวัฒนมงคล รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ และฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายมุมิตาสักการะ ฉลองอายุวัฒนมงคลรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา จำนวน ๖ รูป/คน บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย จำนวน ๑๘ รูป/คน  และหลักสูตรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน ๗ หลักสูตร และระดับวิทยาเขต การนี้ พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Back to top button