มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมนี้คณะอนุกรรมการจาก วิทยาเขตหนองคาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ดร.ศตพล ใจสบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ อาคารพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มจร วิทยาเขตหนองคาย
Back to top button